Polsko-Azjatycka Izba Turystyki
Polsko-Azjatycka Izba Turystyki
Wybierz język:
Znajdujesz się w: Polsko-Azjatycka Izba Turystyki ›› Regulamin
Zostań członkiem PAIT
Dane Kontaktowe i zapytania
Bardzo proszę o korzystanie z formy e-mail: Artur.Piszczek@p-ait.pl lub z formularza zapytania który znajdziecie Państwo w zakładce: www.p-ait.pl/pl/kontakt
Telefonicznie udzielamy jedynie krótkich odpowiedzi prosząc o dokładne opisanie tematu w e-mailu.
Comiesięczne spotkanie Członków Izby
Przypominam, że spotkania Izby odbywają się regularnie:
W każdy ostatni piątek miesiąca: 15:00-17:00
Zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych
Biegły Sądowy: Turystyka
Nasz dobry partner
Biuro Podróży WADI "Na wschód"

tablica_2.jpg
KONTAKT I PYTANIA
(+48) 509 322 665
Przedstawiciel Izby
Artur PISZCZEK
Zaloguj się

Dołącz do nas na Facebook


Polsko - Azjatycka Izba Turystyki
Polish - Asian Chambers of Tourism

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

1. Polsko-Azjatycka Izba Turystyki działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach" Dz.U.2001.79.855 z późn. zm. Izba jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną w swej działalności regulaminowej
od władzy i organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i innych organizacji.
2. Na terenie Państw członków, Izba działa na podstawie przepisów prawa miejscowego.
3. Polsko-Azjatycka Izba Turystyki, zwana dalej "Izbą", jest organizacją zrzeszającą w niej osoby fizyczne będące przedsiębiorcami z branży turystycznej i około turystycznej w zakresie ich działalności w dziedzinie turystyki, zrzeszająca osoby fizyczne mające swoja siedzibę na terenie RP lub kontynencie azjatyckim w takich krajach jak: Afganistan, Arabia Saudyjska, Armenia, Azerbejdżan, Bahrajn, Bangladesz, Bhutan, Birma, Brunei, Chińska Republika Ludowa, Cypr, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Izrael, Japonia, Jemen, Jordania, Kambodża, Katar, Kazachstan, Kirgistan, Korea Południowa, Korea Północna, Kuwejt, Laos, Liban, Malediwy, Malezja, Mongolia, Nepal, Oman, Pakistan, Rosja, Singapur, Sri Lanka, Syria, Tadżykistan, Tajlandia, Timor Wschodni, Turcja, Turkmenistan, Uzbekistan, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz krajów które na tym terytorium mogłyby powstać w wyniku podziału, połączenia lub zmiany swojej nazwy dotychczasowej.
4. Terenem działania Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz kontynentu Azjatyckiego, a siedzibą Izby miasto Bielsko-Biała. Izba realizuje swoje cele na obszarze kraju i za granicą.
5. Izba może posługiwać się zastrzeżonym znakiem towarowym.

PODSTAWOWE CELE I ZADANIA IZBY ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI
§ 2.

1. Podstawowym celem i zadaniem Izby jest ochrona, obrona praw, dóbr osobistych i reprezentowanie interesów przedsiębiorców branży turystycznej w tym gospodarczych, przedsiębiorców branży turystycznej wobec organów władzy i administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego, gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych lub innych organizacji, w tym społecznych, gospodarczych lub zawodowych.
2. Do celów i zadań Izby należy także:
1) oddziaływanie na projektowanie, tworzenie i/lub stosowanie przepisów prawa dotyczącego interesów przedsiębiorców branży turystycznej,
2) popularyzowanie i promowanie roli, zadań i działalności przedsiębiorców branży turystycznej,
3) wypracowanie i propagowanie standardów działalności przedsiębiorców branży turystycznej, w tym etycznych, dobrych praktyk, wzorów,
4) umacnianie publicznego zaufania i wizerunku przedsiębiorców branży turystycznej,
5) kształtowanie i usprawnianie relacji pomiędzy przedsiębiorcami branży turystycznej, a regulatorami rynku usług turystycznych i innymi podmiotami operującymi na rynku usług turystycznych lub jego otoczeniu oraz klientami.
6) znoszenia barier w turystce międzynarodowej, między Polską a krajami kontynentu Azjatyckiego.
7) popularyzowanie ruchu turystycznego dotyczącego wymiany turystycznej miedzy Polską a krajami kontynentu azjatyckiego.
8) reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków,
9) udzielanie pomocy, porad, wsparcia swoim członkom (w tym organizacyjnego, prawnego, merytorycznego), organizowanie współpracy między nimi i wspieranie ich inicjatyw gospodarczych,
10) obrona godności, praw i interesów gospodarczych swoich członków,
11) przyczynianie się do rozwoju turystyki: polsko-azjatyckiej
12) organizowanie działań i współdziałanie w przedsięwzięciach zapewniających materialne warunki rozwoju gospodarki turystycznej oraz jej doskonalenie,
13) podnoszenie poziomu i kultury obsługi turystów,
14) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w turystyce,
15) wspieranie oraz organizowanie kształcenia kadr dla turystyki,
16) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej oraz organizowanie wystaw i wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Izby,
17) wykonywanie zadań promujących wymianę turystyczną obywateli polskich do Azji i obywateli krajów azjatyckich do polski
18) delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo – opiniodawczych w sprawach turystyki,

CZŁONKOWIE IZBY
§ 3.

1. Członkowie Izby dzielą się na zwyczajnych i wspierających.
2. Członkiem zwyczajnym może być wyłącznie osoba fizyczna: pracownik lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, związany z branżą turystyczną będący organizatorem turystyki, pośrednikiem turystyki, agentem turystycznym, Pilotem wycieczek, hotelarzem lub przewoźnikiem: lotniczym, kolejowym, autokarowym, morskim, w rozumieniu przepisów Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Członkiem zwyczajnym może być też przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium jednego z państw krajów kontynentu azjatyckiego będący: organizatorem turystyki, pośrednikiem turystyki, agentem turystycznym, pilotem wycieczek, hotelarzem lub przewoźnikiem lotniczym, kolejowym, autokarowym, morskim, w rozumieniu przepisów miejscowych z takich krajów jak: Afganistan, Arabia Saudyjska, Armenia, Azerbejdżan, Bahrajn, Bangladesz, Bhutan, Birma, Brunei, Chińska Republika Ludowa, Cypr, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Izrael, Japonia, Jemen, Jordania, Kambodża, Katar, Kazachstan, Kirgistan, Korea Południowa, Korea Północna, Kuwejt, Laos, Liban, Malediwy, Malezja,
Mongolia, Nepal, Oman, Pakistan, Rosja, Singapur, Sri Lanka, Syria, Tadżykistan, Tajlandia, Timor Wschodni, Turcja, Turkmenistan, Uzbekistan, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz krajów, które na tym terytorium mogłyby powstać w wyniku podziału, połączenia lub zmiany swojej nazwy dotychczasowej.
4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, zainteresowana działalnością Izby, która zobowiązała się do świadczenia na rzecz Izby pomocy rzeczowej, doradczej lub merytorycznej i finansowej.

PRZYZNANIE CZŁONKOSTWA
§ 4.

1. Decyzję o przyjęciu kandydata na członka Izby podejmuje Przedstawiciel na pisemny wniosek zainteresowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Wzór wniosku określa Przedstawiciel. Nabycie członkostwa następuje po jego przyznaniu przez Przedstawiciela i wpłaceniu wpisowego w terminie i wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Dokumentem potwierdzającym członkostwo w Izbie jest certyfikat członkostwa podpisany przez Przedstawiciela Izby.
3. Walne zgromadzenie Izby określa zasady prowadzenia rejestru członków Izby.
4. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania przez wnioskodawcę decyzji odmownej. Walne zgromadzenie rozpatruje odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu, ale nie później niż 3 miesiące od dnia otrzymania odwołania. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
§ 5.

1. Członkowie zwyczajni mają:
1) czynne i bierne prawo wyborcze,
2) prawo uczestniczenia z prawem głosu w działalności Izby i jego organów,
3) prawo do korzystania z pomocy lub wsparcia Izby,
4) prawo dostępu do wszelkich informacji dotyczących Izby i jego działalności,
5) prawo zgłaszania postulatów, opinii, wniosków, stanowisk, inicjatyw dotyczących Izby i jej działalności.
6) prawo używania znaku towarowego Izby
2. Członkowie wspierający mają wyłącznie głos doradczy w sprawach Izby lub jego działalności.
3. Wszyscy członkowie Izby są zobowiązani do:
1) przestrzegania regulaminu i uchwał Izby podjętych zgodnie z regulaminem i w zakresie kompetencji, a także standardów działalności turystycznej uchwalonych lub przyjętych przez Izbę,
2) udzielania pomocy i wspierania Izby w wykonywaniu zadań regulaminowych, terminowego opłacania składek,
3) udzielania organom Izby informacji niezbędnych dla jego działalności
4) prowadzenia działalności zawodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu i uchwał organów Izby oraz dobrymi obyczajami. W szczególności członek Izby jest obowiązany w swojej działalności zawodowej do
rzetelności i należytej staranności.
4. dbania o dobre imię Izby, nie podejmowania działań bądź dopuszczania się zaniechań, które godziłyby w dobre imię Izby.

USTANIE CZŁONKOSTWA
§ 6.

1. Członkostwo w Izbie ustaje w razie:
1) wystąpienia z Izby,
2) skreślenia i wykluczenia z listy członków Izby,
3) rozwiązania Izby będącego członkiem Izby,
4) zaprzestania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę będącego członkiem Izby.
2. Wystąpienie z Izby następuje na podstawie wniosku zainteresowanego złożonego na koniec roku kalendarzowego.
3. Wykluczenie następuje na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków w razie gdy:
1) członek Izby nie bierze czynnego udziału w realizacji zadań i celów Izby bądź zalega z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 6 miesięcy.
2) działalność członka jest sprzecznej z celami Izby lub działa On na szkodę Izby,
3) narusza postanowienia Regulaminu lub uchwał Izby, narusza dobre imię Izby lub w inny sposób działa na szkodę Izby lub wbrew jej interesom.
4. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje stronie odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie wnosi się w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania przez stronę decyzji o wykluczeniu. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu, ale nie później niż 3 miesiące od dnia otrzymania odwołania. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje żadne roszczenie do majątku Izby.

REPREZENTOWANIE IZBY
§ 7.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Izby upoważniony jest osoba reprezentująca Izbę w postaci Artura PISZCZEK, samodzielnie. Oświadczenia składane Izbie oraz doręczania pism Izbie, mogą być dokonywane wobec jednego członka Izby.
2. W umowach z członkiem Walne Zgromadzenie Izby reprezentują zgodnie z zasadą reprezentacji pozostali członkowie Walne Zgromadzenie.
3. Rokiem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok sprawozdawczy trwa od daty uzyskania wpisu do Urzędu Miasta do 31 grudnia 2012.

ZMIANA REGULAMINU I ROZWIĄZANIE IZBY
§ 8.

1. Zmiana lub uzupełnienie regulaminu następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadłej zwykłą większością głosów oddanych przez uprawnionych członków, przy obecności co najmniej 1/2 wszystkich członków uprawnionych do głosowania
2. Rozwiązanie Izby na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadłej zwykłą większością głosów oddanych przez uprawnionych członków, przy obecności co najmniej ich 1/2 wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
3. Rozwiązanie Izby następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Izby z właściwego rejestru. Otwarcie likwidacji następuje z chwilą powzięcia uchwały o rozwiązaniu Izby.
4. Likwidatorami są członkowie Izby, chyba że uchwała o rozwiązaniu stanowi inaczej. Likwidatorzy zakończą działalność Izby, ściągną wierzytelności, wypełnią zobowiązania i spieniężą pozostały majątek Izby. W czasie likwidacji, Izbę reprezentują dwaj likwidatorzy łącznie. Po zakończeniu likwidacji likwidatorzy przedstawią Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z likwidacji, a po jego zatwierdzeniu zgłoszą wniosek o wykreślenie Izby z właściwego rejestru.

KONIEC
NASI PARTNERZY
stat4u